Banner
News & Press
03.10.16
    Η Steficon, που εκτ?ς απ? τον χ?ρο του digital marketing, δραστηριοποιε?ται και στον τομ?α της παραγωγ?ς ταινι?ν, απ?σπασε για την ταιν?α "Α?νιγμα" το Βραβε?ο "Καλ?τερης Ταιν?ας Κινουμ?νων Σχεδ?ων" στο 22ο Διεθν?ς Φεστιβ?λ Μικρο? Μ?κους Δρ?μας και την "Ε?φημο Μνε?α Εικαστικ?ς και Τεχνικ?ς Επ?τευξης" στο 39ο Φεστιβ?λ Ελληνικ?ν Ταινι?ν Μικρο? Μ?κους Δρ?μας.Πρ?κειται για μια δεκ?λεπτη εικαστικ? στερεοσκοπικ? ταιν?α εμψ?χωσης (animation) των ?ρη Φατο?ρου και Αντ?νη Ντο?σια, εμπνευσμ?νη απ? τη ζωγραφικ? του ?λληνα υπερρεαλιστ? Θε?δωρου Πανταλ?ων (www.theodorospantaleon.gr), εν? ταυτ?χρονα αποτελε? το πρ?το στερεοσκοπικ? ελληνικ? animation που διαγων?στηκε στο διεθν?ς τμ?μα του Φεστιβ?λ Δρ?μας, καθ?ς και την πρ?τη ταιν?α που προβλ?θηκε 3D. Η ταιν?α αποκαλ?πτει με ?ναν μοναδικ? τρ?πο μια δυνατ?, πραγματικ? ιστορ?α για την υποταγ? των γυναικ?ν και ανιχνε?ει τα ?ρια σινεμ? και ζωγραφικ?ς με ?να αξιοσημε?ωτο επ?πεδο συναισθηματικο? β?θους, αποδεικν?οντας πως ?νας κατεξοχ?ν εικαστικ?ς κινηματογρ?φος μπορε? να ε?ναι ελκυστικ?ς και συναρπαστικ?ς. Η παραγωγ? της ταιν?ας ?γινε απ? την Steficon με την εν?σχυση του Ελληνικο? Κ?ντρου Κινηματογρ?φου και της Ελληνικ?ς Ραδιοφων?ας Τηλε?ρασης και με την ευγενικ? υποστ?ριξη του Ιδρ?ματος Ιω?ννου Φ. Κωστοπο?λου, εν? χορηγ?ς ?ταν το Πλα?σιο.   Trailer : https://www.youtube.com/watch?v=pqNNa5qSojc    
26.07.16
Steficon και Diageo Hellas ανανε?νουν τη συνεργασ?α τους μ?σα απ? την παρ?ταση της δημοφιλο?ς εν?ργειας "Grab&Go Spirits", του online διαγωνισμο? που ξεκ?νησε τον Μ?ιο, με στ?χο την προ?θηση των Ready to Drink (RTD) προ??ντων της Diageo, Gordon's Space, Smirnoff Ice και Parrot Bay. Η Steficon αν?λαβε τον σχεδιασμ? και την υλοπο?ηση του διαγωνισμο? μ?σω της δημιουργ?ας του website www.grabandgospirits.gr, καθ?ς και της επικοινων?ας του μ?σω display advertising. Οι καταναλωτ?ς καλο?νται να επισκεφθο?ν το website και να υποβ?λλουν κ?θε εβδομ?δα τον μοναδικ? κωδικ? που μπορο?ν να βρουν σε μ?α απ? τις πολυσυσκευασ?ες των παραπ?νω προ??ντων, προκειμ?νου να συμμετ?χουν στην κλ?ρωση για δωροεπιταγ?ς απ? τα Public, αλλ? και στην τελικ? κλ?ρωση με δ?ρο τρι?μερα ταξ?δια στα ελληνικ? νησι?. Η εν?ργεια "Grab&Go Spirits" αποτελε? ?να απ? τα τρ?α project που υλοπο?ησε η Steficon για την Diageo Hellas, στα πλα?σια της επιτυχημ?νης πορε?ας συνεργασ?ας των δ?ο εταιρει?ν.    
19.07.16
Τον σχεδιασμ? και την υλοπο?ηση του ν?ου e-shop με τη συλλογ? ρο?χων που φ?ρει το ?νομ? της, εμπιστε?τηκε στη Steficon η Δ?σποινα Βανδ?, σηματοδοτ?ντας την εν?ρξη της συνεργασ?ας της με την εταιρε?α. Το ν?ο e-shop shop.despinavandi.gr αναπτ?χθηκε μ?σω της πλατφ?ρμας Magento 2.0, της τελευτα?ας ?κδοσης του πιο δημοφιλο?ς και ταχ?τατα αναπτυσσ?μενου σ?στηματος δημιουργ?ας e-shop σ?μερα.Επιπλ?ον, ο σχεδιασμ?ς του e-shop βασ?στηκε σε μινιμαλιστικ? αισθητικ? με στ?χο την αν?δειξη της κομψ?τητας των ρο?χων της Δ?σποινας Βανδ?, εν? χ?ρη στο responsive design, το shopping μετατρ?πεται σε μια ξεκο?ραστη και απολαυστικ? αγοραστικ? εμπειρ?α. Σχετικ? με τη δημιουργ?α του shop.despinavandi.gr, η Head of Client Services της Steficon, K?τια Βλαντ?κα δ?λωσε: "Ε?ναι μεγ?λη μας χαρ? και τιμ? που η Δ?σποινα επ?λεξε τη Steficon για τη δημιουργ?α του προσωπικο? της e-shop. Στ?χος μας ε?ναι να συμβ?λλουμε στη συνολικ? επιτυχ?α του εγχειρ?ματ?ς της, δικαι?νοντας την εμπιστοσ?νη της στην τεχνογνωσ?α της εταιρε?ας μας".  
30.05.16
Η Steficon, διαθ?τοντας μακρ? εμπειρ?α και εξειδ?κευση στον τομ?α του digital marketing και των εφαρμογ?ν διαδικτ?ου ?πως websites και mobile applications, αν?λαβε για λογαριασμ? της Diageo Hellas τον σχεδιασμ? και την υλοπο?ηση του www.athensfinedrinking.gr, του website για την διοργ?νωση του "Athens Fine Drinking by World Class". Πρ?κειται για την πρ?τη γιορτ? για την κουλτο?ρα του fine drinking και την τ?χνη του καλο? ποτο?, που συνδιοργαν?νουν ο Οργανισμ?ς Πολιτισμο?, Αθλητισμο? και Νεολα?ας του Δ?μου Αθηνα?ων και το World Class, η κορυφα?α πλατφ?ρμα της τ?χνης του mixology παγκοσμ?ως, 1-4 Ιουν?ου στο Παλαι? Χρηματιστ?ριο Αθην?ν.Ο σχεδιασμ?ς του website ε?χε ως στ?χο την ενημ?ρωση του κοινο? σχετικ? με τη διοργ?νωση του "Athens Fine Drinking by World Class", καθ?ς και την αν?δειξη του fine drinking μ?σα απ? τα Reserve brands της Diageo, τα premium spirits που για να δημιουργηθο?ν, απαιτε?ται βαθι? γν?ση και κορυφα?ες πρ?τες ?λες, εν? η αισθητικ? προσ?γγιση βασ?στηκε στο look and feel του World Class logo.Επιπλ?ον, το website www.athensfinedrinking.gr ε?ναι σχεδιασμ?νο σε responsive templates ?τσι, ?στε να προσαρμ?ζεται σε οθ?νες διαφορετικο? μεγ?θους, διαστ?σεων και προσανατολισμο?, διευκολ?νοντας την εμπειρ?α του χρ?στη σε συσκευ?ς mobile και καθιστ?ντας πιο ε?κολη την αναζ?τηση της πληροφορ?ας.Η δημιουργ?α του athensfinedrinking.gr αποτελε? το τρ?το, κατ? σειρ?, project που υλοποιε? η Steficon για την Diageo Hellas, επισφραγ?ζοντας την επιτυχημ?νη πορε?α συνεργασ?ας μεταξ? των δ?ο εταιρει?ν.
21.12.15
Η Steficon συμμετε?χε και φ?τος ως Μεγ?λος Xορηγ?ς στο IMC 2015, το μοναδικ? συν?δριο στην ελληνικ? αγορ? που καλ?πτει συνολικ? τις τ?σεις και την αγορ? του digital,μ?σα απ? παρουσι?σεις διεθνο?ς εμβ?λειας ομιλητ?ν και case studies απ? τις σημαντικ?τερες αγορ?ς του εξωτερικο?. Το συν?δριο πραγματοποι?θηκε την Παρασκευ? 11 Δεκεμβρ?ου, στο Συνεδριακ? Κ?ντρο ΔΑ?Σ, με κεντρικ? θ?μα τον «fluid consumer», τον «ρευστ?» καταναλωτ? που κινε?ται σαν τον υδρ?ργυρο μεταξ? του laptop, του smartphone και της smart TV, παρακολουθε? video με ολο?να και μεγαλ?τερο ρυθμ?, και καταναλ?νει ν?α, πληροφορ?ες και ψυχαγωγ?α με πρωτ?γνωρη ταχ?τητα. Αν?μεσα στους ομιλητ?ς ?ταν και ο Μιχ?λης Σαραντιν?ς, Διευθ?νων Σ?μβουλος της Steficon, ο οπο?ος αν?λυσε το θ?μα «Video: A "fluid" medium for a multiscreen consumer».   Το IMC διοργαν?νεται κ?θε χρ?νο απ? το IAB Hellas, τον κλαδικ? φορ?α των εταιρει?ν που ασχολο?νται με ?λες τις μορφ?ς του digital και interactive marketing.
SHARE